Izabelińska Uchwała Krajobrazowa
POBIERZ
UCHWAŁĘ

OGRODZENIA

Uchwała krajobrazowa określa zasady sytuowania ogrodzeń wskazując na maksymalną wysokość oraz konieczność zapewnienia migracji małych zwierząt, czy zakaz stosowania ostrych zakończeń.

Nowe ogrodzenia muszą być zgodne z przepisami uchwały. Nie ma obowiązku dostosowywania już istniejących ogrodzeń.

Ogrodzenie nieruchomości od strony dróg publicznych musi być zlokalizowane w liniach rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu, lub różnych zasadach zagospodarowania wyznaczonych w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wyjątek stanowią sytuacje gdy:

 • występuje konieczność zachowania odległości od infrastruktury technicznej;
 • jest możliwość zachowania istniejących drzew i krzewów;
 • konieczność utrzymania porządku;
 • konieczność zapewnienia płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego i obsługi posesji.

Dopuszczalne maksymalne wymiary ogrodzeń (z wyłączeniem obiektów sportowych, cmentarzy i miejsc pamięci):

ogrodzenia

Sąsiedztwo Parku oraz położenie wszystkich miejscowości gminy Izabelin w jego otulinie, sprawia, że zagadnienie ogrodzeń jest bardzo istotne. Możliwość migracji zwierząt może być zapewniona na kilka sposobów:

prześwit między cokołem a przęśłem min. 10 cm

przejścia w cokole co 5 m

prześwit między gruntem a przęsłem min. 10 cm

prześwit między cokołem a przęśłem min. 10 cm

przejścia w cokole co 5 m

prześwit między gruntem a przęsłem min. 10 cm

Zakazuje się:

 • sytuowania ogrodzeń w odległości mniejszej niż 3 m od krawędzi cieków i zbiorników wodnych;
 • stosowania dla ogrodzeń sąsiadujących z pasami drogowymi dróg publicznych poniższych materiałów:
  • prefabrykatów żelazo-betonowych, z wyłączeniem podmurówki i słupków;
  • blach trapezowych;
  • tworzyw sztucznych, z wyłączeniem elementów imitujących drewno oraz tworzyw pochodzących z recyklingu.
  • stosowania na ogrodzeniach ostro zakończonych elementów , drutu kolczastego, tłuczonego szkła.

Zakaz nie obejmuje:

 • tymczasowego ogrodzenia placu budowy, pod warunkiem, że ogrodzenie nie stoi dłużej niż 2 lata, a przerwa w sytuowaniu takiego ogrodzenia, na tej samej nieruchomości, wynosi min. 5 lat;
 • Ogrodzeń na terenach ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków (w tym w rejestrze zabytków nieruchomych Województwa Mazowieckiego).

MAŁA ARCHITEKTURA

Definicja małej architektury, zgodnie z prawem budowlanym:

„(...)należy przez to rozumieć niewielkie obiekty (budowlane), a w szczególności:

 1. kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
 2. posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
 3. użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, śmietniki;”

Dla obiektów małej architektury w przestrzeni publicznej wprowadza się obowiązek:

 • zachowania ciągów komunikacyjnych o szerokości min. 1,5 m,
 • sytuowanie fundamentów pod lub równo z nawierzchnią, na której stoją.

Maksymalne gabaryty obiektów małej architektury (szerokość, wysokość i grubość) nie mogą przekroczyć 4 m każdy.

Kolorystyka:

 • dla malowanych obiektów metalowych i z tworzyw sztucznych, należy stosować kolorystykę w odcieniach czerni, szarości, zieleni i brązu;
 • dla pozostałych elementów, kolorystykę naturalną, dopuszcza się stosowanie lazur ochronnych do drewna, niekryjących, zachowujących widoczny rysunek słojów.

Ograniczenia kolorystyczne nie dotyczą obiektów artystycznych, zabytkowych i placów zabaw

Materiały z których mogą być wykonane obiekty małej architektury:

 • drewno, materiały drewnopochodne i inne materiały celulozowe;
 • metal;
 • kamień;
 • tworzywo sztuczne, pochodzące z recyklingu;
 • szkło bezpieczne;
 • beton;
 • kruszywa szlachetne.