Izabelińska Uchwała Krajobrazowa

elewacja – należy przez to rozumieć płaszczyznę przegrody zewnętrznej budynku (ściany) wraz z istotnymi detalami architektonicznymi i attyką, z wyłączeniem otworów okiennych, drzwiowych i witryn, której:

 1. krawędzią dolną jest styk ściany z poziomem terenu położonego bezpośrednio przy tej ścianie, zaś w przypadku zastosowania podcieni w poziomie parteru elewacji krawędź najbliższa poziomowi terenu, położonego bezpośrednio poniżej,
 2. krawędziami bocznymi są krawędzie narożników,
 3. krawędzią górną są najwyżej położone elementy wykończeniowe ściany, wieńczącej ją attyki lub linia styku ściany z okapem połaci dachowej,
 4. wysokością jest odległość mierzona w pionie między najniżej położonym punktem dolnej krawędzi i najwyżej położonym punktem krawędzi górnej danej elewacji;

format A – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe o następujących gabarytach:

 1. powierzchnia ekspozycyjna: maksymalnie 0,2 m²,
 2. w przypadku formy wolnostojącej: maksymalnie do 3 m wysokości, maksymalnie do 0,7 m szerokości i maksymalnie do 0,2 m grubości;

format B – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe o następujących gabarytach:

 1. powierzchnia ekspozycyjna: większa niż 0,2 m² i maksymalnie 0,7 m²,
 2. w przypadku formy wolnostojącej: maksymalnie do 3 m wysokości, maksymalnie do 1,2 m szerokości i maksymalnie do 0,3 m grubości;

format C – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe o następujących gabarytach:

 1. powierzchnia ekspozycyjna: większa niż 0,7 m² i maksymalnie 3 m²,
 2. w przypadku formy wolnostojącej: maksymalnie do 3 m wysokości, maksymalnie do 1,8 m szerokości i maksymalnie do 0,3 m grubości;

format D – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe o następujących gabarytach:

 1. powierzchnia ekspozycyjna: większa niż 3 m² i maksymalnie 6 m²,
 2. w przypadku formy wolnostojącej: maksymalnie do 6 m wysokości, maksymalnie do 3,6 m szerokości i maksymalnie do 0,5 m grubości;

format E – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe o następujących gabarytach:

 1. powierzchnia ekspozycyjna: większa niż 6 m² oraz maksymalnie 12 m²,
 2. w przypadku formy wolnostojącej: maksymalnie do 6 m wysokości, maksymalnie do 5 m szerokości i maksymalnie do 0,7 grubości;

Format F – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe w formie wolnostojącej i o następujących gabarytach:

 1. powierzchnia ekspozycyjna: maksymalnie 18 m², z tym zastrzeżeniem, że jej najniższy punkt znajduje się minimalnie na wysokości 6 m,
 2. minimalnie 8 m wysokości i maksymalnie do 12 m wysokości, maksymalnie do 6,2 m szerokości i maksymalnie do 0,8 m grubości;

forma ażurowa – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe, których powierzchnię ekspozycyjną tworzą płaskie lub przestrzenne litery bądź grafiki – w tym szczególnie napisy, znaki, logo, symbole:

 1. mieszczące się we własnym obrysie i nieposiadające tła,
 2. w układzie rewersowym, t.j. wycięcia w płaszczyźnie lub wycięcia z bryły – kształt formy nadaje obrys wycięcia widoczny w pozostawionym elemencie,
 3. w układzie wklęsłym, t.j. wytrawionym w metalu, wypalonym bądź wyrzeźbionym w drewnie, wyrzeźbionym w kamieniu naturalnym lub wyrytym w tynku;

forma wolnostojąca – należy przez to rozumieć taki sposób sytuowania tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, w którym posiadają one niezależną własną konstrukcję nośną, trwale lub nietrwale związaną z gruntem;

istotne detale architektoniczne – należy przez to rozumieć bonie, gzymsy, pilastry, krawędzie (uskoki), miejsca zmiany materiału wykończeniowego, lizeny, kolumny, frontony, obramienia i opaski okienne;

osie kompozycyjne elewacji – należy przez to rozumieć linie proste, na których oparte są istotne architektonicznie elementy wystroju elewacji – linie proste, biegnące na przedłużeniu krawędzi otworów okiennych i drzwiowych elewacji, osie symetrii tych otworów oraz na przedłużeniu uskoków elewacji lub zmiany materiału wykończeniowego, a także krawędzie lub osie symetrii ścian lub istotnych detali architektonicznych, takich jak: gzymsy, pilastry, lizeny, blendy;

powierzchnia ekspozycyjna – należy przez to rozumieć część tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, niestanowiącą elementów konstrukcyjnych i zamocowań, przeznaczoną do ekspozycji reklamy lub reklam;

przęsło ogrodzenia – należy przez to rozumieć element konstrukcyjny i ozdobny ogrodzenia, znajdujący się między podporami (słupkami) ogrodzenia;

reklama okolicznościowa – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe, niebędące szyldem, w postaci nietrwale związanej z gruntem, budynkiem lub budowlą, formy płaskiej bądź przestrzennej, umieszczane przez okres nie dłuższy niż 14 dni w związku z wydarzeniem sportowym, kulturowym lub społecznym, które posiada datę rozpoczęcia i zakończenia;

reklama wyborcza – należy przez to rozumieć szczególny rodzaj reklamy okolicznościowej, obejmujący materiał wyborczy, referendalny, reklamę kandydatów lub organizacji, które reprezentują, sytuowane na potrzeby i wyłącznie w trakcie kampanii wyborczych (parlamentarnych, w tym do Parlamentu Europejskiego, prezydenckich, lub do jednostek samorządu terytorialnego);

słup ogłoszeniowo-reklamowy – należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe w formie wolnostojącej, posiadające powierzchnię ekspozycyjną w formie walca;

szyld – należy przez to rozumieć szyld w rozumieniu art. 2 pkt 16d ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

tablica kierunkowa – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub jedną z tablic reklamowych sytuowanych na wspólnej konstrukcji, nie będącą szyldem, wskazującą kierunek dotarcia do działalności, dedykowaną potencjalnym klientom;

tablica reklamowa – należy przez to rozumieć tablicę reklamową w rozumieniu art. 2 pkt 16b ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

urządzenie automatyczne – należy przez to rozumieć obiekt znajdujący się poza budynkami i tymczasowymi obiektami budowlanymi, umożliwiający zdalne dostarczanie usług oraz pełną lub częściową samoobsługę klienta, w szczególności: bankomaty, mapy interaktywne, automaty z żywnością, paczkomaty, lodówki z żywnością, panele i stacje dostarczające usługi transportowe, fotobudki i infokioski;

urządzenie reklamowe – należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe w rozumieniu art. 2 pkt 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

witryna – należy przez to rozumieć każde z okien lub drzwi wraz z otworem okiennym lub drzwiowym, w którym jest ono umieszczone, przynależne lokalowi użytkowemu oraz przeszkloną część elewacji wraz z elementami konstrukcyjnymi i ozdobnymi przeszklenia takiego lokalu.